نشریه های علمی انتشارات
  

دیرینه شناسی
علمی ـ پژوهشی
۲۳۴۵-۲۱۵۳
انجمن دیرینه شناسی ایران
پروفسور علیرضا عاشوری
پروفسور علیرضا عاشوری
دکتر عباس قادری
۰۵۱-۳۸۸۰۴۱۴۳
۰۵۱-۳۸۸۰۴۱۴۳
مشهد ـ میدان آزادی ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ دانشکده علوم ـ گروه زمین شناسی ـ دبیرخانه انجمن دیرینه شناسی ایران
jpaleon.um.ac.ir
دوفصلنامه دیرینه شناسی انجمن دیرینه شناسی ایران به صورت کاملاً تخصصی در زمینه‌های محتلف دانش دیرینه شناسی و علوم وابسته فعالیت خواهد کرد. مهمترین محورهای علمی مورد پذیرش این نشریه شامل ریز دیرینه شناسی (Microplaeontology)، دیرینه شناسی بی مهرگان (Invertebrate Paleontology)، دیرینه شناسی مهره داران (Vertebrate Paleontology)، دیرینه شناسی گیاهی (Paleobotany)، پالینولوژی دیرینه (Paleopalinology)، دیرینه شناسی اثرفسیلها (Ichnology)، بوم شناسی دیرینه (Paleoecology)، جغرافیای زیستی دیرینه (Paleobiogeography)، چینه نگاری زیستی (Biostratigraphy)، چینه نگاری سنگی (Lithostratigraphy)، چینه نگاری رخدادی (Event Stratigraphy)، چینه نگاری ایزوتوپی (Isotope Stratigraphy)، چینه نگاری توالیها (Sequence Stratigraphy)، انقراض و عوامل کنترل کننده آن، کاربرد دیرینه شناسی در اکتشاف ذخایر هیدروکربوری و زمین باستان شناسی است.

حوزه و تخصص نشریه

دوفصلنامه دیرینه شناسی انجمن دیرینه شناسی ایران به صورت کاملاً تخصصی در زمینه‌های محتلف دانش دیرینه شناسی و علوم وابسته فعالیت خواهد کرد. مهمترین محورهای علمی مورد پذیرش این نشریه شامل ریز دیرینه شناسی (Microplaeontology)، دیرینه شناسی بی مهرگان (Invertebrate Paleontology)، دیرینه شناسی مهره داران (Vertebrate Paleontology)، دیرینه شناسی گیاهی (Paleobotany)، پالینولوژی دیرینه (Paleopalinology)، دیرینه شناسی اثرفسیلها (Ichnology)، بوم شناسی دیرینه (Paleoecology)، جغرافیای زیستی دیرینه (Paleobiogeography)، چینه نگاری زیستی (Biostratigraphy)، چینه نگاری سنگی (Lithostratigraphy)، چینه نگاری رخدادی (Event Stratigraphy)، چینه نگاری ایزوتوپی (Isotope Stratigraphy)، چینه نگاری توالیها (Sequence Stratigraphy)، انقراض و عوامل کنترل کننده آن، کاربرد دیرینه شناسی در اکتشاف ذخایر هیدروکربوری و زمین باستان شناسی است.

محورهاي مورد بحث در اين نشريه

محورهاي علمي مورد پذيرش اين نشريه شامل ريز ديرينه شناسي (Microplaeontology)، ديرينه شناسي بي مهرگان (Invertebrate Paleontology)، ديرينه شناسي مهره داران (Vertebrate Paleontology)، ديرينه شناسي گياهي (Paleobotany)، پالینولوژی ديرينه (Paleopalinology)، ديرينه شناسي اثرفسيلها (Ichnology)، بوم شناسي ديرينه (Paleoecology)، جغرافياي زيستي ديرينه (Paleobiogeography)، چينه نگاري زيستي (Biostratigraphy)، چينه نگاري سنگي (Lithostratigraphy)، چينه نگاري رخدادي (Event Stratigraphy)، چينه نگاري ايزوتوپي (Isotope Stratigraphy)، چينه نگاري تواليها (Sequence Stratigraphy)، انقراض و عوامل کنترل کننده آن، کاربرد ديرينه شناسي در اکتشاف ذخاير هيدروکربوري و زمين باستان شناسي است.


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد