نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد ـ میدان آزادی ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ دانشکده علوم ـ گروه زمین شناسی ـ دبیرخانه انجمن دیرینه شناسی ایرانتماس اصلی

نشریه دیرینه شناسی
مشهد ـ میدان آزادی ـ دانشگاه فردوسی مشهد ـ دانشکده علوم ـ گروه زمین شناسی ـ دبیرخانه انجمن دیرینه شناسی ایران
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۴۱۴۳
فاکس: ۰۵۱-۳۸۸۰۴۱۴۳
ایمیل: jpaleon@ferdowsi.um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

نشریه دیرینه شناسی
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۴۱۴۳
ایمیل: jpaleon@ferdowsi.um.ac.ir

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد