نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: مطالعه بازوپایان پرمین پسین (ووچیاپینگین) در توالیهای رسوبی برش زال، شمال باختر ایران


صفحات: 229-212

DOI: 10.22067/paleos.v2i2.30933

چکیده
لایه‌های جلفا در برش زال، شمال باختر ایران، با ضخامت ۳۳ متر، دربردارنده توالی از سنگ آهکهای خاکستری، کرم تا قرمز گاهی ندولار همراه با میان لایه هایی از شیلها و مارنهای سبز، خاکستری و قرمز هستند. این لایه ها به دلیل داشتن بازوپایان بسیار غنی پرمین پسین، از اهمیت به سزایی برخوردارند. در این پژوهش که بر مطالعه این بازوپایان در برش زال متمرکز شده است، ۳۸ گونه از ۲۱ جنس متعلق به راسته‌های Athyridida، Orthotetida، Orthida، Productida، Rhynchonellida، Spiriferida و Terebratulida شناسایی شده اند. بر این اساس، سه بایوزون گستره‌ای Araxilevis intermedius Zone، Permophricodothyris ovata Zone و Transcaucasathyris araxensis Zone و یک بایوزون بینابینی Permophricodothyris ovata - Transcaucasathyris araxensis Interval Zone در این توالیها معرفی شده‌اند. این بایوزونها و مقایسه آنها با بایوزونهای مشابه از دیگر نقاط ایران، قفقاز جنوبی و چین جنوبی مؤید سن ووچیاپینگین (جلفین) پیشین ـ پسین برای توالیهای مذکور است.

کلمات کلیدی:   بازوپایان؛ پرمین؛ ووچیاپینگین؛ زال؛ بایوزون.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1354

بازدید: 569

تاریخ دریافت: 1392/10/21 , تاریخ پذیرش: 1392/12/10 , تاریخ انتشار: 1393/04/28

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد