نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: چینه نگاری زیستی توالیهای دونین (سازند بهرام) در برش سردر، شمال کرمان بر اساس کنودونتها


صفحات: 211-198

DOI: 10.22067/paleos.v2i2.35140

چکیده
نهشته های دونین (سازند بهرام) با ستبرای ۳۵۹/۸ متر در برش سردر، شمال کرمان (ایران مرکزی) از دیدگاه زیست چینه ای مورد بررسی قرار گرفته اند. سازند یاد شده بیشتر از سنگ آهک (و به میزان کمتر ماسه سنگ) تشکیل شده و با یک مرز پیوسته بر روی ماسه سنگ رأسی سازند پادها قرار می گیرد، ولی مرز بالایی آن با سازند هوتک (تورنزین پسین) ناپیوسته است. فونای کنودونتی شامل ۳۹ گونه و زیرگونه از توالی سازند بهرام به دست آمده و سن ژیوتین پسین تا فامنین میانی را برای آن مشخص نموده اند. تجزیه و تحلیل رخساره های زیستی کنودونتی در این منطقه نیز مانند بسیاری دیگر از برشهای ایران مرکزی و حتی مناطق همجوار (مانند هیمالایا و پامیر)، نشانگر محیط دریای کم عمق می باشد.

کلمات کلیدی:   کنودونت؛ زیست زون؛ سازند بهرام؛ ژیوتین؛ فرازنین؛ فامنین.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1361

بازدید: 590

تاریخ دریافت: 1393/02/23 , تاریخ پذیرش: 1393/08/24 , تاریخ انتشار: 1394/06/24

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد