نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: مطالعه و بررسی سه گونه‌ Lobifolia rotundifolia ،Ptilophyllum vasekgahense و Nilssonia herriesi از ماکروفسیلهای گیاهی رسوبات لیاس پسین ـ دوگر پیشین (توآرسین ـ باژوسین) در منطقه اشکورات علیا، البرز مرکزی


صفحات: 179-170

DOI: 10.22067/paleos.v2i2.36102

چکیده
بررسی و مطالعه ماکروفسیلهای گیاهی رسوبات ژوراسیک گروه شمشک در منطقه اشکورات علیا، به شناسایی دو گونه Lobifolia rotundifolia از گروه سرخسها (شاخه‌ پتریدوفیتها و راسته‌ فیلیکالها) و Ptilophyllum vasekgahense از گروه بازدانگان (شاخه‌ سیکادوفیتها و راسته‌ بنتیتالها) منجر شده است. این گونه ها به ترتیب تنها از رسوبات رتین (تریاس پسین) و دوگر (ژوراسیک میانی) گزارش شده بودند که در این مطالعه برای نخستین بار از رسوبات لیاس پسین (توآرسین) معرفی می شوند. همچنین گونه Nilssonia herriesi از شاخه‌ سیکادوفیتها و راسته‌ سیکادالها در این مطالعه برای نخستین ‌بار از پهنه ساختمانی ـ رخساره‌ای البرز گزارش می شود. بر اساس پخش چینه‌نگاری ماکروفسیلهای گیاهی همراه آنها در برش مورد مطالعه از جمله Klukia exilis، Klukia westii، Coniopteris hymenophylloides، Todites williamsoni،Cladophlebis aktashensis، Pseudoctenis herriesi، Nilssonia macrophylla، Nilssonia tenuinervis،Ptilophyllum cutchense، Ptilophyllum sahnii، Ptilophyllum sakrigaliensis و Elatides thomasi که در رسوبات مذکور یافت شده‌اند، سن توآرسین ـ باژوسین (لیاس پسین ـ دوگر پیشین) برای مجموع رسوبات مورد مطالعه پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی:   Lobifolia rotundifolia؛ Ptilophyllum vasekgahense؛ Nilssonia herriesi؛ ماکروفسیلهای گیاهی؛ لیاس پسین-دوگر پیشین (توآرسین ـ باژوسین)؛ اشکورات علیا.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1026

بازدید: 535

تاریخ دریافت: 1393/03/19 , تاریخ پذیرش: 1394/01/31 , تاریخ انتشار: 1394/05/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد