نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: معرفی سیستماتیک جلبکهای آهکی داسی‌کلاداسه در برش چینه‌شناسی چاه‌پلنگ، سازند شاه‌ کوه، شمال غرب اردکان


صفحات: 151-136

DOI: 10.22067/paleos.v2i2.36151

چکیده
به منظور مطالعه دقیق جلبکهای داسی‌کلاداسه کرتاسه پیشین سازند شاه کوه، برش چینه شناسی چاه‌پلنگ در رشته کوهی به همین نام انتخاب گردیده است. پس از مطالعه ۱۰۱ مقطع میکروسکپی، تعداد ۷ جنس و ۸ گونه از جلبکهای‌داسی‌کلاداسه شناسایی شدند که شامل Angioporella cf. fouryae، Griphoporella aff. cretacea، Kopetdagaria sphaerica، Montiella? elitzae، Neomeris cretacea، Pseudoactinoporella? iranica، Salpingoporella sp.، Salpingoporella aff. muehlbergii و Salpingoporella cf. pygmaea می باشند و برای نخستین بار از سازند شاه کوه در برش چاه‌ پلنگ شناسایی و معرفی می‌شوند. سن سازند شاه‌کوه بر اساس سن مجموع جلبکهای داسی‌کلاداسه شناسایی شده در این برش، بارمین ـ آپتین است که بر پایه سن جنس و گونه‌های اربیتولینیده شناسایی شده در این سازند مانند Dictyoconus pachymarginalis، Montseciella arabica، Praeorbitolina sp. و Palorbirolina sp. نیز تأیید می‌شود.

کلمات کلیدی:   جلبک داسی‌کلاداسه؛ کرتاسه؛ چاه‌پلنگ؛ سازند شاه‌‌کوه.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1423

بازدید: 572

تاریخ دریافت: 1393/03/20 , تاریخ پذیرش: 1393/11/06 , تاریخ انتشار: 1394/05/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد