نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: کاربرد روزن داران کف زی و جلبکهای آهکی در تعیین مرز بارمین ـ آپتین: مطالعه موردی سازند تیرگان در غرب حوضه رسوبی کپه داغ


صفحات: 197-180

DOI: 10.22067/paleos.v2i2.36383

چکیده
روزن داران کف زی و جلبکهای آهکی از مهمترین موجودات ذره بینی در توالیهای کم عمق کرتاسه پیشین حوضه تتیس می باشند. در این پژوهش سعی شده است، به معرفی این تاکسونها و اهمیت آنها در تعیین سن طبقات کرتاسه پیشین برش چینه شناسی سیساب در غرب حوضه رسوبی کپه داغ پرداخته شود. همچنین، با توجه به گونه های شاخص (اعم از جانوری و گیاهی) این دوره، مرز زمانی بارمین پسین ـ آپتین پیشین در غرب حوضه رسوبی کپه داغ، برای اولین بار تعیین می گردد. بر اساس ظهور و انقراض گونه های شاخص شناسایی شده، تعداد ۵ پهنه زیستی برای برش چینه شناسی سیساب تعیین گردیده که بر این مبنا، سن بارمین پسین ـ آپتین پیشین برای توالیهای مورد مطالعه پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی:   کرتاسه پیشین؛ کپه داغ؛ روزن داران کف زی؛ جلبکهای آهکی.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1582

بازدید: 640

تاریخ دریافت: 1393/03/26 , تاریخ پذیرش: 1394/02/03 , تاریخ انتشار: 1394/05/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد