نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: آمونیتهای سنومانین در برش تقی آباد (شرق کپه داغ)


صفحات: 243-230

DOI: 10.22067/paleos.v2i2.37472

چکیده
به منظور مطالعه آمونیتهای سنومانین حوضه کپه داغ، برش تقی آباد انتخاب گردید. در شرق کپه داغ بخش بالایی سازند آیتامیر دربرگیرنده این محدوده زمانی است. این بخش بالایی عمدتاً شیلی است و میان لایه هایی از ماسه سنگهای گلاکونیتی در انتهای آن مشاهده می شود که حاوی فونای آمونیتی متنوعی است. از درون این ردیفهای رسوبی تعداد ۱۰ جنس و گونه/ زیرگونه آمونیت شامل Acanthoceras rhotomagense، Cunningtoniceras cunningtoni، Hyphoplites curvatus arausionensis، Hypoturrilites sp.، Mantelliceras mantelli، Mantelliceras saxbii، Placenticeras gaurdakense، Placenticeras mediasiaticum، Schloenbachia coupei و Schloenbachia varians از ۵ خانواده Acanthoceratidae، Hoplitidae، Placenticeratidae، Schloenbachiidae و Turrilitidae شناسایی گردید. آمونیتهای مذکور بیانگر سنومانین زیرین ـ قاعده سنومانین میانی (زیست زون Acanthoceras rhotomagense و Mantelliceras mantelli) و قلمرو زیستی بورال می باشند.

کلمات کلیدی:   آمونیت؛ سنومانین؛ کپه داغ؛ آیتامیر

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1156

بازدید: 440

تاریخ دریافت: 1393/04/29 , تاریخ پذیرش: 1394/01/19 , تاریخ انتشار: 1394/06/24

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد