نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: تشکیل انواع ساختارهای میکروبی (استروماتولیتها) بر اساس تغییرات محیط رسوبی و نوسانات سطح آب دریا: مثالی از نهشته های کربناته کامبرین پسین، شمال غرب کرمان، ایران


صفحات: 169-152

DOI: 10.22067/paleos.v2i2.40450

چکیده
جهت مطالعه انواع ساختارهای میکروبی (استروماتولیتها)، الگوی رشد آنها و ارتباط اشکال مختلف رشدی با چینه نگاری سکانسی سازند درنجال، سه برش داهوئیه، گتکوئیه و گزوئیه به ضخامتهای ۱۶۰، ۱۴۰ و ۱۳۰ متر واقع در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان مورد مطالعه قرار گرفته است. تجمع، به دام افتادن و چسبیدن دانه های رسوبی توسط سیانوباکتریها به تشکیل انواع ساختارهای میکروبی در رسوبات مورد مطالعه به سن کامبرین پسین منجر شده است. بر این اساس چهار گروه اصلی اشکال استروماتولیتی شامل استروماتولیتهای مسطح، گنبدی منفرد و دارای اتصال جانبی، ستونی و مخروطی شناسایی شده اند. تلفیق رخساره ها با شکلهای مختلف استروماتولیتی مؤید تشکیل آنها در شرایط مختلف جزرومدی است. ارتباط تغییرات سطح دریا با نوع استروماتولیتها نشان می دهد که انواع مسطح منطبق بر ابتدای دسته رخساره TST و انتهای دسته رخساره HST است، در حالی که استرماتولیتهای گنبدی، ستونی و مخروطی در انتهای دسته رخساره TST و ابتدای دسته رخساره HST تشکیل شده اند.

کلمات کلیدی:   استروماتولیت؛ سازند درنجال؛ کامبرین پسین؛ چینه نگاری سکانسی.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1479

بازدید: 562

تاریخ دریافت: 1393/07/28 , تاریخ پذیرش: 1394/02/03 , تاریخ انتشار: 1394/05/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد