نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: معرفی بازوپایان رینکونلید (جنس Cyclothyris و برخی گونه های آن) از نهشته های آپتین پسین ـ سنومانین پیشین منطقه باغین (غرب کرمان، ایران)


صفحات: 258-244

DOI: 10.22067/paleos.v2i2.49914

چکیده
نهشته های آپتین پسین ـ سنومانین پیشین در منطقه باغین، بخشی از کوه مزار واقع در غرب کرمان می باشند. این نهشته ها در قاعده از مارنهای سبز رنگ متناوب با سنگ آهکهای شیلی تشکیل شده و به سمت بالا به سنگ آهکهای ضخیم لایه سیاه رنگ ختم می شوند. ضخامت این نهشته ها ۲۵۷ متر بوده، مرز زیرین آن با ناپیوستگی همشیب، بر روی رسوبات قرمز رنگ نئوکومین قرار گرفته، در حالی که مرز بالایی آنها فرسایشی بوده و توسط نهشته های نئوژن پوشیده می شود. بازوپایان راسته رینکونلید (جنس Cyclothyris) در حالی از نهشته های آپتین پسین ـ سنومانین پیشین منطقه کرمان گزارش می شوند که این بازوپایان از سایر نقاط دنیا (برای مثال اروپا) نیز قبلاً گزارش شده اند. رینکونلیدهای مورد نظر، در لایه های آهک شیلی یافت شده و نشان دهنده عمق کم محیط رسوبی و شرایط مساعد در زمان نهشته شدن این رسوبات می باشند. نهشته های مارنی قاعده ای، سرشار از گروههای مختلف فسیلی مانند بازوپایان، خارداران، مرجانها، دوکفه ایها، شکم پایان، اربیتولینیدها و استراکدها می باشد که در مجموع سن آپتین پسین ـ سنومانین پیشین را برای این رسوبات تأیید می نمایند.

کلمات کلیدی:   بازوپایان رینکونلید؛ کوه مزار؛ آپتین پسین ـ سنومانین پیشین؛ باغین؛ کرمان؛ ایران

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1305

بازدید: 486

تاریخ دریافت: 1394/06/24 , تاریخ پذیرش: 1394/06/24 , تاریخ انتشار: 1394/06/24

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد