نشریه های علمی انتشارات


چارچوب نگارش مقاله ها:

مقالاتی برای داوری ارسال خواهند شد که برابر با چارچوب پیشنهادی مجله تنظیم شوند.

ـ مقاله باید در نرم افزار Word xp یا Word 2003 تایپ شود.
ـ مقاله باید با قلم مشخص و استاندارد Times New Roman تایپ شود.
ـ فاصـله مـتن از هر چـهار طـرف 3 سانتـیمتر و فاصـله سطرها 5/1 بـرابـر تنظــیم شــود و کلـیـه سـطــرها با اسـتــفاده از دســـتور File> page setup> layout>line numbers شــماره گــذاری گـردد.

ـ مقاله شامل بخشهای زیر باشد:

1. عنوان مقاله
2.نام و آدرس کامل نویسنده یا نویسندگان
3.چکیده و کلمه های کلیدی به زبان فارسی (چکیده حداکثر 300 کلمه و واژه های کلیدی 6 واژه)
4.عنوان مقاله، نام و آدرس کامل نویسنده یا نویسندگان به زبان انگلیسی
5.چکیده و کلمه های کلیدی به زبان انگلیسی
6.مقدمه
7.زمین شناسی منطقه مورد مطالعه (اختیاری)
8.روش مطالعه
9.بحث
10.نتیجه گیری
11.تشکر و قدردانی (اختیاری)
13.منابع
14.شرح شکلها
15.جدولها
16.شکلها (با ذکر شماره و زیرنویس)
ـ عنوان فارسی مقاله با قلم Times New Roman 16 ضخیم و عـنوان انگـلیسی با قلم Times New Roman 14 ضخـیم تایپ شوند.
ـ اسامـی نویـسنده یا نویـسـندگان با قـلم Times New Roman 10 ضخـیم، آدرس با قلم Times New Roman 10 نـازک، تیـتـرهای فــارسی با قـلـم Times New Roman 13 ضـخـیم، تیترهای انگلـیسی با قلم Times New Roman 11 ضخـیم، چکیده با قلم Times New Roman 11 نازک، متـن و مــنابع فارسـی با قلم Times New Roman 13 نـازک و مـتن و مــنابـع انـگلیــسی با قلم Times New Roman 11 نازک نوشته شوند.

عنوان و چکیده مقاله:
ـ عنوان مقاله کوتاه و دربردارنده مضمون اصلی مقاله باشد.
ـ نام و آدرس کامل کلیه نوسیندگان در زیر عنوان نوشته شده و مسئول مکاتبات با علامت * مشخص گردد.
ـ شماره تلفن، نمابر و پست الکترونیک مسئول مکاتبات در پایین آدرس وی ضروری است.
ـ در چکیده روش، مهمترین یافته ها و نتایج مـطالعه ارائـه و از ذکر منابع در متن چکیده پرهیز شود.
ـ واژه های کلیدی، با علامت ؛ از یکـدیگر جدا شوند.
ـ عنوان، نام نویسندگان، آدرس، چکیده و واژه های کلیدی انگلیسی باید برابر متن فارسی ارائه گردند.
ـ آوردن عنوان، نام و آدرس نویـسندگان، چکـیده و واژه های کلیدی فارسـی در مقالاتی که به زبان انگلـیسی تهیه مـی شـوند، ضـروری است.

منابع:
ـ منـابع در مـتن اصـلی به ترتیب سال انتشار و در لیست منابع به ترتیب حروف الفبا ذکر شوند. مـثلاً (عاشوری 1367، 1368 الـف، ب؛ هـادوی و همـکاران، 1365؛ شـعبانیان و باقـری، 1386؛ Yazdi & Shirani, 2002).
ـ در بـخش مـنابع، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیـسی آورده شـود. در مـقاله هایی کـه هنـوز چـاپ نشـده اند، در انتـها به جـای شـمارگان مــجله و صـفحه ها، عـبارت ”زیـر چاپ “ بـرای منابع فارسی و “in press” بـرای مـنابع انگلـیسی در داخل پرانتز ذکر شود. در صورتی که مقاله به انگلـیسی نگارش شـده باشـد، زبان اصـلی منبع مورد استفاده در انتهای آن در داخـل پرانـتز قـید شـود، مـثلاً "in Persian" بـرای مـقاله های فارسـی.

ـ در مـثالهای زیـر به اطـلاعات مـورد نیاز برای صورتهای مختلف اصلی منبع نویسی توجه شود:

مقاله چاپ شده در مجله:
ـ عاشوری، ع.ر. 1377. مرز دونـین ـ کربنیفر در ازبک کوه بر اساس کنودونتهای آن. علوم زمین، 29-30: 46-53.

مقاله ارائه شده در همایش:
ـ ماهانی پور، ا.، لطفعلی کنی، ا.، آدابی، م.ح.، 1390. بررسی منحنی ایزوتوپ کربن 13 در سازندهای سرچشمه و سنگانه در قسمتهای غربی حوضه کپه داغ. پنجمین همایش انجـمن دیرینه شناسی ایران، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان ، ص. 238-243.

کتاب:
ـ خسروتهرانی، خ.، 1381. چینه نگاری: تعاریف، اصول و روشها. انتشارات کلیدر، 478 ص.

پایان نامه:
ـ پوراسماعیل، الف.، 1383. بایواستراتیگرافی سازند نیزار بـر مـبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار (جاده مشهد ـ سرخس). پایان نامـه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، 129 ص.

Journal:
ـ Mahboubi, A., Moussavi-Harami, R., Lasami, Y., & Brenner, R.L., 2001. Sequence stratigraphy and relative sea level history of the Upper Paleocenesediments in the Kopet-Dagh Basin, northeastern Iran. Bulletin of American Association of Petroleum Geoleologists, 85: 839-859.

Editorial book:
Racey, A., 1994. Biostratigraphy and palaeobiogeographic significance of Tertiary nummulitids (foraminifera) from northern Oman. In: Simons, M. D., (Ed.), Micropalaeontology and Hydrocarbon Exploration in the Middle East. Chapman & Hall, UK. 203 p.

Thesis:
ـ Ghavide Syooki, M., 1988. Palynostratigraphy and Paleoecology of the Faraghan Formation of southeastern Iran. Michigan State University. 279 p.

Book:
- Flugel, E., 2010. Microfacies of Carbonate Rocks, Analysis, Interpretation and Application. Springer-Verlag, Berlin, 976 p.

Map:
- - Taheri, J., & Ghaemi, F. 1996. Geological map of Mashhad, scale 1:100,000. Geological Survey of Iran.

شرح شکلها و جدولها:
ـ در متن اصلی به شـکلها به ترتیب ارجاع داده شـود. کلیه تصویرها، نـمودارها، نقشه ها و ... باید با عـنوان شکل (در مـقاله های با زبـان انگلیـسی .Fig) ارجاع داده شوند و از به کار بردن سایر عبارتها پرهیز گـردد. شرح کلیه شـکلها در پایان مـتن اصلی بلافاصله پس از منابع ذکـر شود. جدولها به همراه توضیح آنها در بالای جدول پس از شرح شکلها قرار گیرند.
ـ کلیه شکلها با زیرنویس به ترتـیب در انتـهای متن قرارداده شوند. با توجه به این که مجله به صورت سیاه و سفید چاپ می شود، شکلها باید از کیفیت مناسب برخوردار باشند. نوشته های روی شـکلها به انـدازه ای درشـت باشد که در صـورت کوچـک شدن در هنگام آماده سازی نهایی برای چاپ، خوانایی آنها حفظ شود.

نحوه ارسال مقاله:
از آنجا که تـمامی مراحل ارسـال، داوری، انـجام اصلاحات احتمالی و ارسال نهایی مقالات به صورت الکترونیـک و از طریـق اینـترنت انـجام خواهـد گرفت، کلـیه کاربران گرامی (نویسندگان، خوانندگان و داوران مـقالات) بایـد ابتـدا در پایـگـاه الکتـرونیک مـجله به نـشانی http://jm.um.ac.ir/index.php/Paleon/index ثبت نام نمایند. نویسـندگان در یک رونـد پنج مـرحله ای، آثار ارسالی خود را به نشریه ارائه می دهـند. بعـضی مراحل مانند بارگـذاری فایل تکمیلی، اختیاری می باشد.

مقاله های ارسالی باید شامل موارد زیر باشد:
1. فایل doc مقاله.
2. فایل pdf مقاله.
3. فایل کلیه شکلها که با حداقل قدرت تفکیک dpi 300 با فرمت JPEG ذخیره شده اند (ضروری است فایلهای وکتوری از قبیلDWG ، DXF،CDR و ... با کیفیت مناسب در فرمت JPEG به رستر تبدیل شوند و از ارسال فایلهای وکتور پرهیز گردد).

کلیه مقاله ها مورد داوری قرار می گیرند و در صورت پذیرش پس از اعمال تصحیحات احتمالی لازم به صورت نهایی به چاپ خواهند رسید.دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد