نشریه های علمی انتشارات

دکتر علی اصغر آریایی، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی مشهد)
دکتر محمود احمدزاده هروی، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
دکتر محمد علی جعفریان، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه اصفهان)
دکتر محمد داستانپور، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
دکتر کاظم سیدامامی، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشکده فنی دانشگاه تهران)
دکتر علیرضا عاشوری، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر مهدی یزدی، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه اصفهان)
دکتر محمد قویدل سیوکی، استادیارـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشکده فنی دانشگاه تهران)دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد