نشریه های علمی انتشارات

• همهٔ افرادی که نام آنها به عنوان نویسندگان در مقاله ذکر شده است از متن مقاله و ارائه آن به این مجله آگاهی دارند. • اسامی نویسندگان و اولویت نام آنها پس از ارائه مقاله تغییر نخواهد کرد. • مقاله همزمان برای نشریات دیگری ارسال نشده است. • مقاله ارسالی تا زمان اعلام نتیجه نهایی از سوی "نشریه دیرینه شناسی" به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد و نویسنده مرتبط هر گونه مسئولیت در این زمینه را شخصاً خواهد پذیرفت.دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد