نشریه های علمی انتشارات

نام و نام خانوادگی (یا نام موسسه):..................................... نشانی: .......................................................................... پلاک: ........ کد پستی: .................................................... تلفن: ...................................... بدینوسیله خواهشمند است به مدت ............ سال از تاریخ .............. لغایت ................. مجله را به آدرس فوق ارسال نمایید. ضمناً رسید بانکی به حساب جاری شماره 50346 بانک تجارت شعبه دانشگاه فردوسی مشهد کد 4250 به نام انجمن دیرینه شناسی ایران به مبلغ ............... ریال طی فیش شماره ............ به پیوست ارسال شده است. *حق اشتراک سالانه مجله با احتساب هزینه پست برای اشخاص و مؤسسات دانشگاهی 100000 ریال است. لطفاً فرم اشتراک را به آدرس زیر ارسال فرمایید: مشهد ـ پردیس دانشگاه فردوسی ـ دانشکده علوم ـ گروه زمین شناسی ـ دبیرخانه انجمن دیرینه شناسی ایران صندوق پستی 1436- 91775دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد