نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات تکمیلی این شماره

فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در برشهای آبگرم و سیرزار در شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ  PDF    دانلود : 6683
  سمیرا باقرنژاد ; اسداله محبوبی محبوبی ; محمدحسین محمودی قرایی ; محمد خانه باد 1-18
  بازدید: 1397
  زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی آخرین لایه های منسوب به نهشته‌های کرتاسه البرز شرقی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برش چشمه قلقل  PDF    دانلود : 5340
  فرشته بداقی ; فاطمه هادوی ; بهنام رحیمی 19-36
  بازدید: 1331
  زیست چینه نگاری سازند سورگاه بر مبنای روزن‌داران پلانکتونیک در میادین نفتی ماله کوه (چاه شماره ۱) و سرکان (چاه شماره ۱) در منطقه پل دختر استان لرستان  PDF    دانلود : 4663
  محمد حدادی ; محمد وحیدی‌نیا 37-50
  بازدید: 1431
  مروری بر چهار جنس از جلبکهای آهکی تریاس پسین، عضو بیدستان و حوض‌خان از سازند نایبند (جنوب شرقی کوه نایبند)  PDF    دانلود : 6996
  کورش رشیدی ; بهنام صابرزاده ; وحید پورچنگیز 51-66
  بازدید: 1308
  پالئواکولوژی و پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای بر اساس میوسپورها در برش روستای بار، بخش خاوری حوضه بینالود  PDF    دانلود : 7608
  شیرین سعادتی جعفرآبادی ; محسن علامه ; مهدی رضا پورسلطانی ; فرشته سجادی 67-80
  بازدید: 1489
  اثرفسیلهای دریایی عمیق در رسوبات ائوسن میانی ـ پسین جنوب مشهد و کاربرد آن در تفسیر محیط رسوبی  PDF    دانلود : 6997
  محمد حسین محمودی قرائی ; عباس قادری ; علیرضا عاشوری ; احمد رئوفیان ; محمد خانه‌باد 81-102
  بازدید: 1306
  مطالعه ساختهای زیست زادی نهشته‌های فلیشی پالئوسن ـ ائوسن در برش چهارتگری، جنوب شرق کرمان  PDF    دانلود : 7019
  زهرا معین الدینی ; علی فاریابی ; سید ناصر رئیس السادات ; احمد لطف آباد عرب 103-113
  بازدید: 1335


  دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد