نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات تکمیلی این شماره

فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در ناحیه تاقدیس نیل (شمال شرق دهدشت)  PDF    دانلود : 3577
  علی انصاری ; حسین وزیری مقدم ; عزیزالله طاهری ; علی غبیشاوی 136-121
  بازدید: 1014
  جغرافیای زیستی دیرینه کنودونتهای کوههای البرز در گذر کامبرین به اردوویسین  PDF    دانلود : 4871
  هادی جهانگیر ; منصوره قبادی پور ; علیرضا عاشوری 148-137
  بازدید: 791
  نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند پابده در شمال غرب حوضه زاگرس در برش ایلام  PDF    دانلود : 4870
  مأنوسه پروین خاوری خراسانی ; فاطمه هادوی ; ابراهیم قاسمی نژاد 164-149
  بازدید: 1165
  زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه بالایی در جنوب شرق لار بر مبنای نانوفسیلهای آهکی  PDF    دانلود : 5910
  سعیده سنماری 174-165
  بازدید: 948
  ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند قم در ناحیه ورکان (جنوب غربی کاشان)، حوضه پیش کمان سنندج ـ سیرجان  PDF    دانلود : 6363
  امرالله صفری ; حامد عامری ; محمد رضا وزیری ; ابراهیم محمدی 204-187
  بازدید: 981
  پالینواستراتیگرافی، پالینوفاسیس و پالئواکولوژی سازند سرچشمه در چاه توس ۱، شرق کپه داغ  PDF    دانلود : 3866
  محمد شریفی ; ابراهیم قاسمی نژاد ; مریم اختری 186-175
  بازدید: 987
  تحلیل جایگاههای اثررخساره کروزیانا در نهشته های آلبین ـ سنومانین جنوب خاوری کرمان، برش گزک  PDF    دانلود : 1854
  نصرالله عباسی ; مهناز پروانه نژاد شیرازی ; محمد علی حسین زاده 220-205
  بازدید: 854
  ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن در سنگ آهکهای گل سفیدی و ارتباط آن با شکوفایی فیتوپلانکتونها؛ مثالی از سازند آب دراز در حوضه رسوبی کپه داغ  PDF    دانلود : 6255
  لیلی فاتح بهاری ; محمد حسین محمودی قرایی 232-221
  بازدید: 796


  دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد