نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات تکمیلی این شماره

فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • پستانداران گیاه خوار میوسن پسین از دامنه های جنوب شرقی سهند  PDF    دانلود : 2402
  بهزاد حاج علیلو ; مجید میرزایی عطاآبادی ; رحیم شعبانیان ; نادره فرج نژاد 18-1
  بازدید: 768
  چینه شناسی، دیرینه شناسی و دیرینه بوم شناسی نهشته های تشکیل دهنده دره ستاره ها در جزیره قشم  PDF    دانلود : 2285
  محمد جواد حسنی ; فاطمه حسینی پور ; مریم دریسی 34-19
  بازدید: 791
  استفاده از عناصر پالینولوژیکی در تعیین محیط دیرینه سازند سنگانه در برش سنگانه، شرق حوضه کپه داغ  PDF    دانلود : 1327
  نرگس شکری ; ابراهیم قاسمی نژاد ; علیرضا عاشوری 48-35
  بازدید: 770
  زیست چینه نگاری سازند کژدمی در برش تنگ ماغر، شمال غربی بهبهان بر مبنای روزن داران پلانکتونیک  PDF    دانلود : 2724
  ابراهیم عبدالهی ; محمد وحیدی نیا ; مهناز پروانه نژاد شیرازی 62-49
  بازدید: 918
  دیرینه بوم شناسی بخشهای شیلی سازند کلات بر مبنای استراکودها در حوضه رسوبی کپه داغ ـ برش چهچهه (خراسان رضوی)  PDF    دانلود : 2442
  محسن علامه ; سید هاشم موسوی فرد 76-63
  بازدید: 765
  آنالیز اجتماعات کربناته و دیرینه بوم شناسی روزن داران کف زی سازند قم در ناحیه نراق (شمال شرق دلیجان)  PDF    دانلود : 2658
  پریسا منصوری ; امرالله صفری 94-77
  بازدید: 959
  زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی مرز پایینی سازند نیزار بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برشهای دوبرادر، کلات و چهچهه  PDF    دانلود : 1492
  مرضیه نطقی مقدم ; فاطمه هادوی ; بهنام رحیمی 110-95
  بازدید: 671
  پالینوستراتیگرافی سازند هجدک در برش چینه شناسی اشکلی، شمال کرمان، بر اساس میوسپورها  PDF    دانلود : 2535
  فیروزه هاشمی یزدی ; فرشته سجادی ; سید حسین هاشمی 127-111
  بازدید: 759


  دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد