نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
جلد ۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲ پالئواکولوژی و پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای بر اساس میوسپورها در برش روستای بار، بخش خاوری حوضه بینالود چکیده   PDF 1489
شیرین سعادتی جعفرآبادی ; محسن علامه ; مهدی رضا پورسلطانی ; فرشته سجادی
جلد ۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲ زیست چینه نگاری سازند سورگاه بر مبنای روزن‌داران پلانکتونیک در میادین نفتی ماله کوه (چاه شماره ۱) و سرکان (چاه شماره ۱) در منطقه پل دختر استان لرستان چکیده   PDF 1431
محمد حدادی ; محمد وحیدی‌نیا
جلد ۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲ رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در برشهای آبگرم و سیرزار در شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ چکیده   PDF 1397
سمیرا باقرنژاد ; اسداله محبوبی محبوبی ; محمدحسین محمودی قرایی ; محمد خانه باد
جلد ۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲ مطالعه ساختهای زیست زادی نهشته‌های فلیشی پالئوسن ـ ائوسن در برش چهارتگری، جنوب شرق کرمان چکیده   PDF 1335
زهرا معین الدینی ; علی فاریابی ; سید ناصر رئیس السادات ; احمد لطف آباد عرب
جلد ۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲ زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی آخرین لایه های منسوب به نهشته‌های کرتاسه البرز شرقی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برش چشمه قلقل چکیده   PDF 1331
فرشته بداقی ; فاطمه هادوی ; بهنام رحیمی
جلد ۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲ مروری بر چهار جنس از جلبکهای آهکی تریاس پسین، عضو بیدستان و حوض‌خان از سازند نایبند (جنوب شرقی کوه نایبند) چکیده   PDF 1308
کورش رشیدی ; بهنام صابرزاده ; وحید پورچنگیز
جلد ۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲ اثرفسیلهای دریایی عمیق در رسوبات ائوسن میانی ـ پسین جنوب مشهد و کاربرد آن در تفسیر محیط رسوبی چکیده   PDF 1306
محمد حسین محمودی قرائی ; عباس قادری ; علیرضا عاشوری ; احمد رئوفیان ; محمد خانه‌باد
جلد ۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲ نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند پابده در شمال غرب حوضه زاگرس در برش ایلام چکیده   PDF 1165
مأنوسه پروین خاوری خراسانی ; فاطمه هادوی ; ابراهیم قاسمی نژاد
جلد ۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲ زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در ناحیه تاقدیس نیل (شمال شرق دهدشت) چکیده   PDF 1014
علی انصاری ; حسین وزیری مقدم ; عزیزالله طاهری ; علی غبیشاوی
جلد ۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲ پالینواستراتیگرافی، پالینوفاسیس و پالئواکولوژی سازند سرچشمه در چاه توس ۱، شرق کپه داغ چکیده   PDF 987
محمد شریفی ; ابراهیم قاسمی نژاد ; مریم اختری
1 - 10 (10)


دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دیرینه شناسی دارای شماره پروانه 5109/90 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 210997/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: انجمن دیرینه شناسی ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: انجمن دیرینه شناسی ایران امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد